תנאי שימוש

באתר ובמערכת “הדוור” www.hadavar.co.il

(להלן יכונו האתר והמערכת, ביחד – “האתר”)

גולשים יקרים! אנא קראו את תנאי השימוש באתר, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. הצהרת הפרטיות המופיעה באתר מהווה אף היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אך בכל מקרה של סתירה בין השניים, יגבר האמור בתנאי השימוש. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – “תנאי השימוש”. חשוב לדעת! השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה ורישום) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש. בחלק מהמדורים באתר ימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור. השימוש במדורים הללו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שימצאו בהם. תנאי שימוש אלה מתווספים איפוא לכל תנאים והסכמים אחרים המצויים באתר. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל. אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה. הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של המשתמש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למפעיל האתר על פי כל דין.

מבוא

1. הדוור הינה מערכת חדשנית המשמשת בעלי חשבונות לצורך ניהול מועדון לקוחות ומשלוח דואר אלקטרוני ו- SMS מורשה (דיוור/ניוזלטר, אוטוריספונדר/Autoresponder ועוד). האתר מפותח ומופעל על ידי קבוצת מרקדו בע”מ (להלן – “המפעיל”). האתר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות המפעיל בכתובת https://www.hadavar.co.il. המונח “המפעיל” יפורש כ: המפעיל, לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו. 2. השימוש בשירותים שונים באתר כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר ולפי העניין בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

כללי

3. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. 4. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל משתמש באתר, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. 5. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות. 6. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות: 6.1. “בעל חשבון” – גולש שנרשם לאתר ומשתמש בשירותיו. 6.2. “גולש” – אדם או תאגיד, לרבות מי מטעמם, הגולש באתר. 6.3. “הודעה” – דוא”ל, SMS, הודעת פקס וכל הודעה אחרת בכל מתכונת או פורמט שניתן יהיה לשלוח באמצעות האתר ו/או בסיועו. 6.4. “חבילה” – מספר מרבי של הודעות למשלוח, לרבות כל תוספת לחבילה שהמנוי בחר בה. 6.5. “משתמש” – גולש או בעל חשבון. 6.6. “תוכן” או “תכנים” – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

7. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל , וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרות. האמור יחול גם על תוכן שהוכן על ידי המפעיל לשימושו של משתמש – מסויים או ככלל במסגרת חבילה או בכל מסגרת אחרת – והכל אלא אם המפעיל הסכים אחרת מראש ובכתב. 8. המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ”ל או בחלק ממנו. 9. השימוש באתר מהווה ויתור ו/או המחאה – לפי העניין – מצד בעל החשבון ו/או הגולש של כל זכויותיו – ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) – בקשר לתכנים – אם וככל שיש לו זכויות כאלה – והכל לטובתו של המפעיל. 10. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה. 11. המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. 12. המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת המשתמשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 13. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להוסיף בהודעות קישור לאתר ו/או הסבר על שירותי המפעיל, וזאת בכל אופן שימצא לנכון, ובתנאי שהדבר יעשה באופן מכובד וסביר בנסיבות העניין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של משתמש בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.

הצהרות והתחייבויות המשתמשים

14. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כדלקמן: 14.1. לציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר. 14.2. כי כל מידע שימסרו לצורך רישום כבעל חשבון ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שידרש מהם, יהיה נכון, מדוייק, תואם את המציאות ואינו מטעה. 14.3. כי אין עליהם כל מניעה בדין להתקשר ולעשות שימוש בשירותי האתר. 14.4. כי הם לבדם יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם להם ו/או לכל צד ג’ כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע להם כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג’ כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש. 14.5. כי ידוע להם שהפרטים האישיים שימסרו על ידם, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. 14.6. כי ידוע להם שהמפעיל אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. 14.7. לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל. 14.8. לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר. 14.9. כי כל שימוש, שינוי, “הורדה” או הדפסה של תכנים מהאתר וכל קישור (link) אל האתר ו/או אל חלקיו יעשו בכפוף להסכמה מראש ובכתב של המפעיל, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.

רישום כבעל חשבון

15. משתמשים המעוניינים בכך יכולים לרכוש חבילה ולהיהפך לבעלי חשבון באתר. רכישת החבילה מתבצעת באמצעות מילוי טופס הזמנה באתר ו/או התקשרות ישירה עם המפעיל, לפי העניין, וכנגד תשלום תמורה שתקבע מעת לעת למפעיל בגין החבילה. כחלק מתהליך רכישת החבילה המשתמש מתחייב: 15.1. לספק בכל מקום בו הדבר נדרש מידע מדויק, מלא ומעודכן. 15.2. לספק כתובת פיזית עדכנית וכתובת דואר אלקטרוני תקפה (במידה וקיימת). 15.3. לעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות המשתמש. 15.4. לספק בכל הודעה הנשלחת מן האתר את שמו ודרכי יצירת קשר עמו. 16. המפעיל ימנע ממסירת פרטי בעל החשבון ו/או משתמש המפעיל את החשבון לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחוייב לעשות כן על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי המשתמש ו/או במקרה של “שימוש לרעה” כפי שנכתב בסעיף 22. 17. המפעיל רשאי להשתמש בפרטי בעל החשבון לצורך שיפור שירותי האתר. 18. בעל החשבון יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר. 19. מובהר בזאת, כי המפעיל שומר לעצמו את הזכות – לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ומכל סיבה שימצא לנכון – שלא לאשר התקשרות עם משתמש. 20. השימוש בשרותי האתר כפוף למחירון הרשמי של המפעיל, כפי שיהיה מעת לעת. חרג בעל החשבון מהחבילה שרכש – ישלם על החריגה לפי המחירון הרשמי, וזאת ללא שהמפעיל יחוייב למסור על כך הודעה מוקדמת לבעל החשבון. מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את המפעיל לאפשר לבעל חשבון לחרוג מחבילה שרכש. 21. אי עמידה בתנאי התמורה בגין החבילה תביא לביטול המנוי. טרם הביטול תינתן לבעל החשבון הודעה מוקדמת של 3 ימי עבודה. 22. למפעיל הזכות לבטל מנוי באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה “שימוש לרעה”, האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם ו/או דין. בעל חשבון שחשבונו בוטל לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו גם אם טרם הביטול לא עלה בידו לעשות שימוש במלוא החבילה שרכש.

שימוש בשירותי האתר

23. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי) החל על משלוח הודעות ו/או על קבלתן. כמו כן, חל איסור מוחלט לשלוח הודעות שיש בהן משום פגיעה כלשהי בכל צד ג’, לרבות, אך לא רק: משלוח דואר זבל (spam); הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן; פגיעה בפרטיות; פגיעה בשם הטוב; פגיעה במוניטין; ניבול פה; תועבה והשמצה של כל אדם (לרבות תאגיד); איום; העלבה; הפחדה; והטרדה. 24. מבלי לגרוע מהאמור המשתמשים מצהירים ומאשרים בזאת, כי הם מכירים ומבינים היטב את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – “חוק הגנת הפרטיות”). המשתמשים מתחייבים בכל פעולותיהם בקשר לאתר לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות, לרבות בכל הקשור לרישום מאגרי מידע, השימוש בהם ודיוור ישיר. המשתמשים מצהירים ומאשרים בזאת, כי ידוע להם שהאחריות לרישום, ניהול ואחזקת מאגרי מידע חלה עליהם ולא המפעיל, ואין להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בקשר לאמור. 25. כמו כן, המשתמשים מצהירים ומאשרים בזאת, כי הם מכירים ומבינים היטב את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – “הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת”). המשתמשים מתחייבים בכל פעולותיהם בקשר לאתר לפעול על פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. למען הסר ספק מובאים להלן הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. 30א. שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק (א) בסעיף זה – “דבר פרסומת” – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת; “הודעה אלקטרונית” – מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת; “הודעת מסר קצר” – מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים; “מערכת חיוג אוטומטי” – מיתקן בזק המשמש לחיוג או לניתוב אוטומטיים של רצף שיחות לקבוצה של נמענים לשם העברת מסר קולי מוקלט אל אותם נמענים; “מפרסם” – מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר; לעניין זה, לא יראו כמפרסם מי שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, שניתנו לפי חוק זה. (ב) לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; פנייה חד- פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה. (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה: (1) הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן (ב); (2) המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן; (3) דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמורים בפסקה (1). (ד) הסכים הנמען לקבל דברי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן (ב) או לא הודיע על סירובו לקבלם לפי הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (בסעיף זה – הודעת סירוב); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען. (ה) (1) מפרסם המשגר דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף זה יציין בו את הפרטים האלה באופן בולט וברור, שאין בו כדי להטעות: (א) היותו דבר פרסומת; המילה “פרסומת” תופיע בתחילת דבר הפרסומת, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית – בכותרת ההודעה; (ב) שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו; (ג) זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעת סירוב כאמור בסעיף קטן (ד), ודרך אפשרית למשלוח הודעה כאמור שהיא פשוטה וסבירה בנסיבות העניין, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית – כתובת תקפה של המפרסם ברשת האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב. (2) על אף הוראות פסקה (1), מפרסם המשגר דבר פרסומת באמצעות הודעת מסר קצר יציין בדבר הפרסומת רק את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב. (ו) (1) מפרסם המשגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. (2) מפרסם המשגר דבר פרסומת שלא צוינו בו הפרטים האמורים בסעיף קטן (ה) באופן בולט וברור, או שיש בפרטים שצוינו בו כדי להטעות, בניגוד להוראות אותו סעיף קטן, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. (ז) בבואו להטיל קנס על מפרסם שהורשע בעבירה לפי סעיף קטן (ו), רשאי בית המשפט להתחשב בכך שנפסקו נגד אותו מפרסם, בפסק דין סופי בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור, פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן (י). (ח) מנהל של תאגיד וכן מי שאחראי לתחומי השיווק או הפרסום בתאגיד (בסעיף זה – נושא משרה בתאגיד) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (ו) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; נעברה עבירה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. (ט) הפרת הוראות סעיף זה היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה, בכפוף להוראות סעיף זה. (י) (1) שוגר דבר פרסומת ביודעין בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה זו פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 1,000 שקלים חדשים בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמען בניגוד להוראות סעיף זה. (2) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, רשאי בית המשפט להתחשב בכך שאותו מפרסם הורשע, בשל אותו מעשה, בעבירה לפי סעיף קטן (ו). (3) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנמען כתוצאה מביצוע ההפרה: (א) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו; (ב) עידוד הנמען למימוש זכויותיו; (ג) היקף ההפרה. (4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של הנמען לפיצויים לפי סעיף קטן (ט) או לכל סעד אחר, בשל אותה הפרה. (5) חזקה על מפרסם ששיגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף זה, שעשה כך ביודעין כאמור בפסקה (1), אלא אם כן הוכיח אחרת; לעניין זה, לא תהיה למפרסם הגנה במקרים המפורטים להלן: (א) שיגור דבר הפרסומת נעשה לאחר שניתנה למפרסם הודעת סירוב מאת הנמען כאמור בסעיף קטן (ד); (ב) המפרסם שיגר בעבר דבר פרסומת לנמען בניגוד להוראות סעיף זה, אף אם לא ביודעין; (ג) דבר הפרסומת שוגר לנמען לפי רשימה של מענים או מספרי טלפון, לפי העניין, שהורכבו בהתאם לרצף אקראי של אותיות, ספרות או סימנים אחרים, או שילוב שלהם, כולם או חלקם. (יא)השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, לרבות לעניין – (1) אופן מסירת הודעת נמען על הסכמה מפורשת מראש כאמור בסעיף קטן (ב); (2) אופן מסירת הודעת המפרסם כאמור בסעיף קטן (ג)(1); (3) אופן מתן הודעת סירוב כאמור בסעיף קטן (ד); (4) אופן ציון הפרטים שיש לציין בדבר פרסומת כאמור בסעיף קטן (ה) ודרכים אחרות להבאת הפרטים האמורים בסעיף קטן (ה)(2) לידיעת הנמען; (5) פרטים נוספים שעל מפרסם לציין בדבר פרסומת המשוגר בהתאם להוראות סעיף זה. (יב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע דרכים נוספות של שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק שהוראות סעיף זה יחולו לגביהן. (יג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין. 26. אין להשתמש באתר כדי לשלוחהודעות לנמנעים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו שלא כדין ו/או באמצעות תוכנה לאיסוף כתובות דואר ו/או מספרי טלפון, ואין לשלוחהודעות לנמנעים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו מגורם שלישי ו/או באמצעות האינטרנט, בין כדין ובין שלא כדין. 27. המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל הודעה ולפקח על האמור בה, וכן לאסור ו/או לפסול הודעות – כולן או חלקן – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל. המפעיל מצהיר והמשתמשים מסכימים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו לפקח על כלל ההודעות ו/או על חלקן ו/או על האמור בהן, וכי האחריות על ההודעות ו/או על חלקן ו/או על האמור בהן הינה ותישאר של המשתמש. בכל מקרה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של משתמש בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. 28. למען הסר ספק מודגש, כי האמור בתנאי שימוש אלה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. הנוסח המחייב של הוראות הדין יהיה הנוסח המתפרסם באופן רשמי על ידי מדינת ישראל.

הגבלת אחריות

29. שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו. 30. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – “כשל אפשרי”), ככל שיגרמו למשתמשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור. 31. למען הסר ספק המשתמשים מצהירים ומאשרים, כי האמור לעיל בסעיף 30 יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים, מספרי כרטיסי אשראי ופרטי חשבון בנק. 32. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר המפעיל עשוי להיעזר בשירותיהם של ספקים חיצוניים. המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לאיכות, לרמת שירותים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי אצל ספק חיצוני ו/או לתוצאותיו, אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור. כמו כן במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם ספק חיצוני לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות. 33. המשתמשים מצהירים, כי ידוע להם ומוסכם עליהם, שקיימת מגבלה על אורכה של הודעת SMS , וכי הודעה שתחרוג מהמגבלה תיחתך. כמו כן למשתמשים ידוע והם מסכימים כי: 33.1 – כל הודעה שתישלח מחויבת אף אם אינה מגיעה ליעדה/לא ידוע אם הגיעה ליעדה. 33.2 – המשלוח כפוף למגבלות המפעיל הסלולרי ולכן אין התחייבות למועד מסירת ההודעה אם בכלל. 34. כמו כן, המשתמשים מצהירים, כי ידוע להם ומוסכם עליהם שקיימת אפשרות שהודעות לא תגענה לנמען ו/או תגענה אליו באופן לקוי, ובכלל זה באופן חלקי, כפול או לאחר שיהוי, ובכלל זה שיהוי משמעותי ממועד השליחה, והכל ללא קשר למפעיל ושלא בשליטתו. האמור יחול לגבי הודעות מכל מין וסוג ובכל פורמט שהוא (לרבות דוא”ל, SMS ופקס). המשתמשים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בגין האמור, אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את האמור, ומסכימים כי בכל מקרה הם לא יהיו פטורים מתשלום מלא בגין משלוח ההודעות. 35. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המפעיל לא ישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לאמור בהודעות שישלחו במסגרת השימוש באתר ו/או ביחס לכל תוצאה ו/או נזק בשל משלוחם ו/או פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. השימוש באתר הינו על אחריותו של המשתמש בלבד, והמפעיל לא ישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. 36. האמור בסעיף 35 לעיל והאחריות בכל הקשור לשימוש באתר לפי תנאי שימוש אלה יחולו בכל מקרה על המשתמש, וזאת גם אם השליחה הטכנית של ההודעה נעשית באמצעות המפעיל ו/או מכתובת דוא”ל של האתר. 37. ידוע למשתמשים, כי הודעות שישלחו באמצעות האתר יכול שיהיו חשופות לכל משתמשי האינטרנט. המשתמשים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בקשר לאמור, לרבות בקשר לתגובות שיתקבלו להודעות ו/או בקשר לכל תוצאה ו/או נזק שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו בעקבות ההודעות הנ”ל, כולל פגיעה בשם טוב ו/או במוניטין. 38. משלוח הודעות באמצעות האתר ופרסום פרסומות או מודעות באתר אינם מהווים המלצה או עידוד לרכוש את נשוא ההודעה, הפרסומות או המודעה – לפי העניין. המפעיל אינו ולא יהיה צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות הודעה, פרסומת או מודעה – לפי העניין – ולא ישא באחריות לשירותים ולטובין כלשהם במסגרת עסקה כאמור. 39. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ”ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם למשתמשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד. 40. כל משתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מייד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של המשתמש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין המשתמש, לרבות הוצאות משפטית, שכ”ט עו”ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’ כנגד המפעיל. 41. במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי משתמש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור. 42. התחייבויות המשתמשים לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתנאי שימוש אלה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר. שונות 43. המפעיל בלבד יהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים ו/או מבעלי חשבונות) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד ג’ לפי בחירתה, ובתנאי שזכויות המשתמש לא תפגענה. 44. על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתנאי השימוש ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו, ובו בלבד. 45. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין המשתמש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. 46. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. 47. המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: 47.1. באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר. 47.2. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש כפי שנמסרה על ידו. 47.3. שיחת טלפון. 47.4. הודעת SMS. 47.5. הודעת פקס. 47.6. מכתב בדואר. 48. כל משתמש רשאי להעביר למפעיל הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: team@hadavar.co.il או לפי הכתובת הדוור, המעיין 4 ליגד סנטר 2 מודיעין. 49. כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו למשתמש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

תחולת תנאי השימוש על מפיצים

50. האמור בתנאי שימוש אלה חל בשינויים המחוייבים גם על כל מי שמתקשר עם המפעיל כמפיץ של האתר, ויראו במפיץ כמשתמש כמשמעו בתנאי שימוש אלה. 51. על המפיץ חלה החובה והאחריות לוודא ולהבטיח, כי תנאי השימוש יובאו לידיעתו של כל העושה שימוש באתר בשמו, מטעמו וברשותו של המפיץ, וכי אותו אחד יפעל בכפוף לתנאי שימוש אלה ויקיימם במלואם. 52. האמור בסעיפים 40 – 42 לעיל יחול ביחד ולחוד על המפיץ ועל כל העושה שימוש באתר בשמו, מטעמו וברשותו של המפיץ. תנאי השימוש הוכנו ע”י עורך דין גיא קדם גיא קדם, משרד עורכי דין
Israel

נרשמים ומתחילים לדוור!

לרשותכם 500 הודעות מייל ל-30 ימים הקרובים. נסו את עורך ההודעות שלנו ושלחו ניוזלטר מעוצב. צרו דפי נחיתה מקצועיים. שלחו הודעות SMS וקדמו את העסק שלכם.

פרטי גישה למערכת וטיפים יישלחו אליכם למייל.
משתמשים חדשים בלבד.

נרשמים ומתחילים לדוור!

לרשותכם 500 הודעות מייל ל-30 ימים הקרובים. נסו את עורך ההודעות שלנו ושלחו ניוזלטר מעוצב. צרו דפי נחיתה מקצועיים. שלחו הודעות SMS וקדמו את העסק שלכם.

פרטי גישה למערכת וטיפים יישלחו אליכם למייל.
משתמשים חדשים בלבד.

דילוג לתוכן